รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ประเทืองสุข    มณีล้ำ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดเกรด โดยใช้โปรแกรม Excel และการใช้ e- offic
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action Training on e-office and Grading by Microsoft Excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print