รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา    เกียรติจรุงพันธ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตร(พศ.2548)มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร ดร.สนอง วรอุไร ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ฯลฯ
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print