รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ E-OFFICE คณะศึกษาศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 111459-0-6-SV403093.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print