รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา    กล่อมจิต
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    SEAMEO-UNESCO Education and Expo :Adapting to Change Time andNeeds
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    SEAMEO-UNESCO Education and Expo :Adapting to Change Time andNeeds
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print