รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา    อารีรัตน์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    SEAMEO-UNESSCO, Education Congress and Expo: Adapting to Changing Time and Needs
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    SEAMEO-UNESSCO, Education Congress and Expo: Adapting to Changing Time and Needs
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print