รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์    จงนิมิตรสถาพร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเชื่อมโยงระหว่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต ศึกษาศาสตร์ ระดับประถม
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print