รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร    บรรดาศักดิ์ไพศาล
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การอบรามเชิงปฏิบัติการ "การตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม Excel และการใช้ e-office"
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print