รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    อาจารย์นภาพร    วรเนตรสุดาทิพย์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
     การสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเชื่อมโยงระหว่าง ระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต ศึกษาศาสตร์ ระดับประถม
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print