รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    อาจารย์ขวัญอ้อม    กิ่งหลักเมือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดกเรดโดยใช้โปรแกรม Excel และการใช้ e - office
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print