รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์อรอนงค์    ฤทธิ์ฤาชัย
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    โครงการจัดนิทรรศการวันศิลป์ พีระศรี
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    ARS LONGA VITA BREVIS
ต้นฉบับ
    File : 108729-0-7-exhibition.ppt

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print