รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    นางสาวแสงทอง    ศรีประภา
หน่วยงาน
     งานบริหารและธุรการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    สัมมนาเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานสายสนับสนุนในรอบการปฏิบัติงานรอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2548)
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print