รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย    ยืนยง
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    the annual conference of the National Association for Research in Science Teaching (NARST)
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    the annual conference of the National Association for Research in Science Teaching (NARST)
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print