รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 7 เรื่องการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับการพัฒนาเทคโนโลยีและสังคมไทย
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    KKU Grad-Research Conference 7th
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print