รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ    เขตจัตุรัส
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การสัมมนาการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 29 November 2023

Click Here to print this page
Print