รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา    สุยะรา
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมสัมมนาเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print