รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ    ชูสอน
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    การศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    Exchange programme about culture and education between KKU and Vinh University , Viet Nam
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print