รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    มหาวิทยาลัย Sorbonne Paris ,Frence(2551)
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
     Sorbonne University De Paris ,Frence
ต้นฉบับ
    File : 101330-0-8-frence.jpg

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print