รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    อาจารย์นุจรี    สุขเกษม
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    การศึกษาดูงาน ณ.ประเทศเนเธอร์แลนด์
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    Some Facilities For Special Education and Some School
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print