รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    การเสวนาสัญจรและศึกษาดูงาน ระดับปริญญาเอก
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 August 2022

Click Here to print this page
Print