รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล    ชูสอน
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    การจัดการศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 09 February 2023

Click Here to print this page
Print