รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง    นิลพันธ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ศึกษาดูงานโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีสภาวะสมาธิสั้น LDบกพร่องทางการเรียนรู้ADHDและออทิซึมประเทศนิวซีแลนด์
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    The Identification of Instructional Approach fo Enhancing Competency of Autistic Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Learning Disability Groups.
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print