รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ    ศรีสุรักษ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    การฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษ (ออทิสติก)ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    Special Education in Japan (Okayama University Attached School for handicapped Children)
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print