รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ    วิจักขณาลัญฉ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 108670-0-8-DSC06386.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print