รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    1.TK park อุทธยานการเรียนรู้(2548)
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 109583-0-8-TKpark_3409.jpg

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 July 2024

Click Here to print this page
Print