รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ    เขตจัตุรัส
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : ed52022-0-8-SouthernTrip.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print