รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.    
หน่วยงาน
     งานบริหารและธุรการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    "คุณธรรม จิตวิทยา/การบริการประชาชน"
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print