รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย    แสวงสุทธิ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการสาธรณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น วิชาศิลปะป้องกันตัวสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินรุ่นที่ 7ชั้นปีที่1จำนนวน 52 คน (4พย.46-17กพ.47)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print