รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา    กล่อมจิต
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    เรื่องเทคนิคและทักษะในการสื่อสาร การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมป้องกัน แก้ไขพัฒนาผู้เรียน
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 101230-0-9-ที่ศธ04010/2001 ลว 27 มิถุนาย

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print