รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ    ชูสอน
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    บทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนประถม อำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    Roles and Strategic Plan for School Board
ต้นฉบับ
    File : 101304-0-9-สรุปผลการประชุมรุ่นที่1-2.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print