รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์นิลมณี    พิทักษ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
     ประวัติวิทยากร 1. ชื่อ นางนิลมณี พิทักษ์ Name Nilmanee Pitak 2. อายุ 48 ปี 3. ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์ระดับ 9 4. สถานที่ทำงาน ภาควิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print