รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง    ชาตาธิคุณ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน"
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 01 February 2023

Click Here to print this page
Print