รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    (Secondary Education Quality Improvement : SEQI)
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 26 January 2023

Click Here to print this page
Print