รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์อาพร    ตรีสูน
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การผลิตสื่อที่น่าสนใจเพื่อการช่วยเหลือด้านการเรียนสำหรับเด็กสมาธิสั้น
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 111456-0-9-แทนแกรม.ppt (สุพรรณบุรี+-ขอนแ

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print