รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    เป็นวิทยากรช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับท่านอาจารย์องอาจ ศิลาน้อยปีการศึกษาที่2/2548
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print