รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่2 (การใช้ระบบ CWTools)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    Secondary Education Quality Improvement (SEQI) : phase II (CWTools system)
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print