รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การสร้าวสไลด์เทปโปรแกรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับครูประถม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Construction of Slide Tape Programs on Basic Science Process Skills for Elementary Teachers
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2528
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานคณธกรรมการวิจัยแห่งชาต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print