รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ความคาดหวังต่อโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของผู้ปกครองและผู้สอบเข้าเรียนในปีการศึกษา 2527
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2531
งบประมาณ
    8,000
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 100764-1-1-~$ามคาดหวังต่อโรงเรียนสาธิต ค

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print