รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์จุมพล    ราชวิจิตร
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    โครงการย่อย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการ : การพัฒนารู้แบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Leaning Management Model Focusing on Thinking Skills for the Substance of Visual Art
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2549
งบประมาณ
    100000
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุดหนุนทั่วไป ปี 2549
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print