รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์นิลมณี    พิทักษ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การศึกษาความต้องการการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาของผู้ปกครองในเขตชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A Study of Parents'Desire in Educational Manameny Model Pertinent to the New Education Act in Khon Kaen Municipal
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2545
งบประมาณ
    127,600
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 101306-1-1-Educationslumkk.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print