รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์ ดร.สมพงษ์    พันธุรัตน์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การประเมินโครงการรับเยาวชนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2544-2547
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Project Evaluation of Admission of Excellent Skill Youth in Sports for the Entrance in Khon Kaen University by Special Technique, 2001-2003
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    2548
งบประมาณ
    45,000
แหล่งงบประมาณ
    ฝ่ายพัฒนากีฬา ม.ข.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24 May 2024

Click Here to print this page
Print