รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง    นิลพันธ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนภาษาไทยหน่วนที่๑๐เรื่องสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงชั้นประถมศึกษาปีที่๖/๑ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/25445
งบประมาณ
    5,000
แหล่งงบประมาณ
    กองทุนพัฒนาวิชาการร.ร สาธิตฯ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print