รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    นางอรกัญญา    เบ้าจรรยา
หน่วยงาน
     งานแผนและสารสนเทศ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    4/2548
งบประมาณ
    5,000
แหล่งงบประมาณ
    เงินรายได้คณะฯ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print