รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ    อินทร์อุดม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาเว็บคอร์สวิชา 212 753 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Development of Webcourse 212 753 Computer Assisted Instruction
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    55,000
แหล่งงบประมาณ
    คณะศึกษาศาสตร์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print