รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา    ตุงคะสมิต
หน่วยงาน
     สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแหล่งความรู้ในชุมชนวิชาการสอน กฎหมายในโรงเรียน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The organization of teaching/learning activities by relying on community learning resources for a teaching of laws in schools course
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2545
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print