รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี    ซามาตย์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    พัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางสมองของทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ Brain-Based Learning
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2551
งบประมาณ
    1,171,135
แหล่งงบประมาณ
    สกว
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print