รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ    เขตจัตุรัส
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาระบบการวัดมูลค่าเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    5/2556
งบประมาณ
    480000
แหล่งงบประมาณ
    สกว
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print