รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล    อาจอินทร์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ความต้องการและสภาพพื้นฐานของการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    199,500
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print