รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ    ถวิลการ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนสู่สถานศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Knowledge Management of Local Wisdom from Communities to School : A Case Study of ROIKAENSARASIN
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    6/2556
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    สกอ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : dawruwan-1-1-บทคัดย่อรายงานวิจัยฉบับสมบู

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print