รายละเอียดบทความ

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์    จงนิมิตรสถาพร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
    รศ.ลัดดา ศิลาน้อย , ดร.อังคณา ตุงคะสมิต , ผศ.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ และ ผศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร. 2550. “ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย เป็นฐาน รายวิชา 234 330 น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ฉบับที่
    
เดือน
    พฤศจิกายน
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ชื่อวารสาร
    
ชนิดวารสาร
    ในประเทศ
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print