รายละเอียดสื่อการเรียนการสอน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วิมล    สำราญวานิช
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน (ภาษาไทย)
    กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ชื่อสื่อการเรียนการสอน (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File : 101241-1-5-กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในก

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print